Konkurs

w ramach sopotu

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #RAMYSOPOTU

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „#ramysopotu” zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „Konkursem” jest Miasto Sopot zwane dalej „Organizatorem”.
 1. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach, określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Informacje o konkursie oraz pełny regulamin konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej: www.wramachsopotu.pl
 2. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 4. Tematem konkursu fotograficznego jest Sopot: miejsca, chwile, mieszkańcy

§2

KONKURS – ZASADY

 1. Każde zdjęcie które ma wziąć udział w konkursie powinno być umieszczone w profilu Instagram i odpowiednio otagowane konkursowym hashtagiem #ramysopotu. Zakwalifikowane zdjęcie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres konkurs@wramachsopotu.pl.Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 4. a)  dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres, ),
  b) numer telefonu, adres e-mail,
  c)  tytuł fotografii,
  d)  plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
  e)   datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 01.08.2017 r.)
 5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 sierpnia 2017r.
  5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
 6. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie odrzucone.
  7. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
  8.   Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

§3

OCENA PRAC

 1. Oceny prac konkursowych dokona Jury w składzie:

Tomasz Bergmann – dyrektor artystyczny Festiwalu Fotografii „W ramach Sopotu”

Jerzy Hejber- Sopocka Szkoła Fotografii

Tomasz Maryks- Sopocka Szkoła Fotografii

Roman Wojciechowski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

 1. Autor najwyżej ocenionej pracy otrzyma aparat fotograficzny. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia innych prac.
 2. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana do 7 września 2017 r. na stronie: wramachsopotu.pl. Dodatkowo osoby wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie pocztą elektroniczną.
 3. Wyróżnienia i nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci, określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika fotografie naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, lub obowiązujące przepisy prawa, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Uczestników, jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i prawidłowej realizacji Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.).
 5. Uczestnik uprawniony jest do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przechowywanych w siedzibie Organizatora.
 6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie na stronie festiwalu w zakresie wszystkich działań i czynności, dotyczących konkursu, swojego imienia i nazwiska.

§5

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH. UDZIELENIE LICENCJI. NABYCIE WŁASNOŚCI PRAC.

 1. Przesłanie na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż Uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy i w żaden sposób, przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich oraz innych praw osób trzecich. Oświadczenie powinno być udzielone pisemnie.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia
  będzie sobie rościć prawa do fotografii nadesłanej przez Uczestnika.
 3. Przez przystąpienie do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Organizatorom konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnej licencji na umieszczenie pracy w całości lub częściach na stronach internetowych Organizatora, wykonanie reprodukcji oraz powielanie jej
  w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora. Oświadczenie powinno być udzielone pisemnie.

§6

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1.  Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wramachsopotu.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.)

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #RAMYSOPOTU – do pobrania