Konkurs

w ramach sopotu

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #RAMYSOPOTU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „#ramysopotu” zwanego w dalszej części niniejszego
regulaminu „Konkursem” jest Miasto Sopot zwane dalej „Organizatorem”.
2. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach, określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Informacje o konkursie oraz pełny regulamin konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej: www.wramachsopotu.pl
3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
5. Tematem konkursu fotograficznego jest Sopot: miejsca, chwile, mieszkańcy

§ 2

KONKURS – ZASADY

1. Każde zdjęcie które ma wziąć udział w konkursie powinno być zamieszczone w aplikacji
społecznościowej Instagram i odpowiednio otagowane konkursowym hashtagiem
#ramysopotu. i #loves_sopot. Zakwalifikowane zdjęcie fotografii do konkursu odbywa się
poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres konkurs@wramachsopotu.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
a) dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres, ),
b) numer telefonu, adres e-mail,
c) tytuł fotografii,
d) plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
e) datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 01.08.2018 r.)
f) zgodę na udział w Konkursie i przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez umieszczenie klauzuli: Przesyłając swoje zdjęcie wyrażam zgodę na udział w Konkursie jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Regulaminem.
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 sierpnia 2018 r.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
6. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie odrzucone.
7. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
8. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

§3

OCENA PRAC

1. Oceny prac konkursowych dokona Jury w składzie: Tomasz Bergman, Patrycja Tuchanowska- Ruszkiewicz, Roman Wojciechowski, Jerzy Hejber, Tomasz Maryks, przedstawiciel firmy Cyfrowe.pl.
2. Autor najwyżej ocenionej pracy otrzyma aparat fotograficzny o wartości nie przekraczającej 800 zł . Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia innych prac poprzez informację o ich wyróżnieniu na portalu.
3. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana do 7 września 2018 r. na stronie: www.wramachsopotu.pl. Dodatkowo osoby wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie pocztą elektroniczną.
4. Wyróżnienia i nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci, określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
5. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika fotografie naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, lub obowiązujące przepisy prawa, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Użytkowników, jest Organizator adres ul. Kościuszki 25/27 Sopot.
2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 ) w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagrody.
4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i prawidłowej realizacji Konkursu.
5. Użytkownik uprawniony jest do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przechowywanych w siedzibie Organizatora. Dane przechowywane są przez okres 1 roku od ich uzyskania przez Organizatora.
6. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres Inspektora Danych Osobowych violetta.chmielak@um.sopot.pl
7. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Biorąc udział w Konkursie Użytkownicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie na Profilu co najmniej swojego nicka lub imienia i nazwiska

§ 5

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH. UDZIELENIE LICENCJI. NABYCIE WŁASNOŚCI PRAC.

1. Przesłanie na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż Uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy i w żaden sposób, przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich oraz innych praw osób trzecich. Oświadczenie powinno być udzielone pisemnie.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do fotografii nadesłanej przez Uczestnika.
3. Przez przystąpienie do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Organizatorom konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnej licencji na umieszczenie pracy w całości lub częściach na stronach internetowych Organizatora, wykonanie reprodukcji oraz powielanie jej w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora. Oświadczenie powinno być
udzielone pisemnie.

§ 6

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wramachsopotu.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.)