REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #RAMYSOPOTU

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „#ramysopotu” zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „Konkursem” jest Miasto Sopot zwane dalej „Organizatorem”.
 1. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach, określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Informacje o konkursie oraz pełny regulamin konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej: www.wramachsopotu.pl
 2. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 4. Tematem konkursu fotograficznego jest Sopot: miejsca, chwile, mieszkańcy

§2

KONKURS – ZASADY

 1. Każde zdjęcie które ma wziąć udział w konkursie powinno być umieszczone w aplikacji społecznościowej Instagram i odpowiednio otagowane konkursowym hashtagiem #ramysopotu i #loves_sopot. Zakwalifikowane zdjęcie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres konkurs@wramachsopotu.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
  a) dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
  b) numer telefonu, adres e-mail,
  c)  tytuł fotografii,
  d) plik JPG podpisany nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
  e) datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 01.08.2019 r.)
  f) zgodę na udział w Konkursie i przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez umieszczenie klauzuli: „Przesyłając swoje zdjęcie wyrażam zgodę na udział w Konkursie, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Regulaminem.”
 4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 sierpnia 2019r.
 5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
 6. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie odrzucone.
 7. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 8. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

§3

OCENA PRAC

 1. Oceny prac konkursowych dokona Jury w składzie:

Tomasz Bergmann – dyrektor artystyczny Festiwalu Fotografii „W ramach Sopotu”

Jerzy Hejber- Sopocka Szkoła Fotografii

Tomasz Maryks- Sopocka Szkoła Fotografii

Roman Wojciechowski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

 1. Autor najwyżej ocenionej pracy otrzyma aparat fotograficzny. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia innych prac.
 2. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana do 7 września 2017 r. na stronie: wramachsopotu.pl. Dodatkowo osoby wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie pocztą elektroniczną.
 3. Wyróżnienia i nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci, określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika fotografie naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, lub obowiązujące przepisy prawa, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Uczestników, jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i prawidłowej realizacji Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.).
 5. Uczestnik uprawniony jest do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przechowywanych w siedzibie Organizatora.
 6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie na stronie festiwalu w zakresie wszystkich działań i czynności, dotyczących konkursu, swojego imienia i nazwiska.

§5

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH. UDZIELENIE LICENCJI. NABYCIE WŁASNOŚCI PRAC.

 1. Przesłanie na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż Uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy i w żaden sposób, przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich oraz innych praw osób trzecich. Oświadczenie powinno być udzielone pisemnie.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia
  będzie sobie rościć prawa do fotografii nadesłanej przez Uczestnika.
 3. Przez przystąpienie do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Organizatorom konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnej licencji na umieszczenie pracy w całości lub częściach na stronach internetowych Organizatora, wykonanie reprodukcji oraz powielanie jej
  w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora. Oświadczenie powinno być udzielone pisemnie.

§6

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1.  Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wramachsopotu.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.)