KONKURS INSTA

1. Wstaw zdjęcie na Instagramie i oznacz je hashtagami: #ramysopotu i #loves_sopot

2. Wyślij zdjęcie w formacie JPG na maila: konkurs@wramachsopotu.pl

3. Oczekuj na wyniki konkursu, w którym masz szansę wygrać aparat od cyfrowe.pl

Regulamin konkursu fotograficznego #ramysopotu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „#ramysopotu” zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „Konkursem” jest Miasto Sopot zwane dalej „Organizatorem”.
2. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Informacje o konkursie oraz pełny regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej: www.wramachsopotu.pl
3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
5. Tematem konkursu fotograficznego jest Sopot: miejsca, chwile, mieszkańcy.

§ 2

KONKURS – ZASADY

1. Każde zdjęcie które ma wziąć udział w konkursie powinno być zamieszczone w aplikacji społecznościowej Instagram i odpowiednio otagowane konkursowym hashtagiem: #ramysopotu i #loves_sopot. Zakwalifikowane zdjęcie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres konkurs@wramachsopotu.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 2000px/krótszy bok. (w razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
a) dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
b) numer telefonu, adres e-mail,
c) tytuł fotografii,
d) plik JPG podpisany nazwiskiem autora z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny,
e) datę i miejsce wykonania fotografii (fotografie powinny zostać wykonane nie później niż 13.09.2021 r),
f) zgodę na udział w Konkursie i przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez umieszczenie klauzuli: Przesyłając swoje zdjęcie wyrażam zgodę na udział w Konkursie jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Regulaminem.
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 13 września 2021 r.
5. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych zostaną odrzucone.
6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

§3

OCENA PRAC

1. Oceny prac konkursowych dokona Jury w składzie: Patrycja Tuchanowska- Ruszkiewicz, Krzysztof Salwarowski, Tomasz Maryks, Adrian Werner, Maciek Wróblewski.
2. Autor najwyżej ocenionej pracy otrzyma aparat fotograficzny do zdjęć natychmiastowych z ładunkiem. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia innych prac poprzez informację o ich wyróżnieniu na portalu.
3. Wyróżnienia i nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci, określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika fotografie naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, lub obowiązujące przepisy prawa, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Użytkowników, jest Organizator adres ul. Kościuszki 25/27 Sopot.
2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 ) w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagrody.
4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i prawidłowej realizacji Konkursu.
5. Użytkownik uprawniony jest do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przechowywanych w siedzibie Organizatora. Dane przechowywane są przez okres 1 roku od ich uzyskania przez Organizatora.
6. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres Inspektora Danych Osobowych violetta.chmielak@um.sopot.pl
7. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Biorąc udział w Konkursie Użytkownicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie na Profilu co najmniej swojego nicka lub imienia i nazwiska.

§ 5

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH. UDZIELENIE LICENCJI. NABYCIE WŁASNOŚCI PRAC.

1. Przesłanie na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż Uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy i w żaden sposób, przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich oraz innych praw osób trzecich. Oświadczenie powinno być udzielone pisemnie.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do fotografii nadesłanej przez Uczestnika.
3. Przez przystąpienie do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Organizatorom konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnej licencji na umieszczenie pracy w całości lub częściach na stronach internetowych Organizatora, wykonanie reprodukcji oraz powielanie jej w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora. Oświadczenie powinno być udzielone pisemnie.

§ 6

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wramachsopotu.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.)

@wramachsopotu